Komentáře Liber AL vel Legis I: 32-38

32. Obey my prophet! follow out the ordeals of my knowledge! seek me only! Then the joys of my love will redeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vault of my body; by my sacred heart and tongue; by all I can give, by all I desire of ye all.

Tento verš se vztahuje k předchozímu a ukazuje "jak na to". Podstoupení ordálií je jistě obtížnější než usínání u televize či jiné žalostné radosti, ale jsme ujištěni, dokonce přísahou!, že to stojí za to.

"Hledejte jen mne!" – viz "Stav mnohosti ať je spoután…" (I:42)

Martin Buber definuje jako zlé takové rozhodnutí, které není učiněno celou a celistvou duší, které je podlehnutím svodu mnohosti:

"Neustále se tu objevuje vše-pokušení s vlnami svých svodů a ubírá lidské duši sílu; ale ustavičně se jí zjevuje i přirozená milost a slibuje téměř neuvěřitelné: můžeš být úplnou a sjednocenou. Není tu stále pouze vlevo a vpravo; nýbrž vír chaosu a nad ním se vznášející Duch. Jednou alternativou je roztříštěnost, absence cesty, zdánlivé rozhodnutí, které je pouze nemožností rozhodnout se, útěk do iluze a nakonec do nemoci; ta druhá je cestou, protože je pouze tato jediná." (Martin Buber: Obrazy dobra a zla, s. 98)

Nikdy bychom neměli propadnout dojmu, že "máme vyhráno"!

K závěrečnému verši: Darujeme-li Vše, dostaneme Vše

 

33. Then the priest fell into a deep trance or swoon, & said unto the Queen of Heaven; Write unto us the ordeals; write unto us the rituals; write unto us the law!

Crowley upadá do transu a oslovuje Nuit. Zdálo by se, že hovoří kněz, ale protože je v transu, je spojen s Nuit a nelze proto dělit kněze a Nuit na subjekt a objekt. Stejně tak bychom mohli říci, že Nuit skrze Hadita oslovuje sama sebe.

Zde se pozastavím nad pojmem Královna nebes. Slovo královna je ve spojení s Nuit použito v Liber Al jen dvakrát. Zde a ve verši I:27, kde se o ní hovoří jako o Královně vesmíru. "Královna nebes" je titul používaný v katolických mariánských kultech a zjeveních. Neměl jsem dosud možnost zkoumat tuto problematiku hlouběji, ale důvěřuji rozčileným protestantům, kteří tvrdí, že mariánská zjevení se stále méně týkají Marie jako matky Kristovy, ale že se zde zjevuje – z jejich pohledu pochopitelně "démonická" – Bohyně, která je titulována právě jako Královna nebes. Tato proměna historické Marie v Královnu nebes je záležitostí dlouhodobého procesu už od středověku a v posledních stu letech je stále více umocňována. Jde o Nuit? Představme si, že vnímavý katolík či katolička zažije setkání s Nuit. Lze si představit, že jeho či její vlastní náboženský kontext dá tomuto zjevení mariánskou podobu (a ovšem zde bude hrát roli vícero projekcí), ale je natolik silný, že se prosadí v "nebiblické" podobě. V diskusi na toto téma jsem zmíněným protestantům uctivě poděkoval a podotkl, že – na rozdíl od nich – jsem s tímto vývojem událostí naprosto spokojen 😉

Katolická Královna nebes nepochybně souvisí s ženou sluncem oděnou Janova zjevení: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy." (Zj. 12,1) Její odvrácenou stránkou je nevěstka babylónská: "Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno – je v něm Tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi." (Zj. 17, 3-5) To je Babalon. Uvědomíme-li si, že jde, stejně jako v případě Michaela-Samaela o dvě strany jednoho archetypu, shledáme, že Nuit je více než jen "žena oděná sluncem". Přesto se v této podobě může zjevit a patrně se tak i patřičně vnímavým jedincům zjevuje.

 

34. But she said: the ordeals I write not: the rituals shall be half known and half concealed: the Law is for all.

Zákon: je pro všechny – tedy i pro ty, kdo jej neznají či jej odmítají. Neznalost neomlouvá. Posledních sto let ukazuje, jak – různými cestami – pronikl Zákon lidem do krve.

Rituály: Vědomé konání. Je třeba je odhalit, je třeba práce. Viz také rituály starých dob, jež je třeba očistit (AL II:5)

Ordálie: Každý má své. Stejně jako zákon, jsou pro všechny, a musí jimi projít i ten, kdo se jim vyhýbá. Nejpozději v okamžiku fyzické smrti.

 

35. This that thou writest is the threefold book of Law.

Líbí se mi myšlenka soror Chiah, že Mojžíšových knih je pět, evangelia jsou čtyři, Kniha Zákona je trojitá… Ještě dva aeony písem a bude klid 😉 No – něco na tom bude (viz můj komentář k I:57), ale důležitější je aspekt trojnosti. Trojnost je jinak samozřejmě sama o sobě mocným symbolem, především – ale nejen – pro Indoevropany. Důležité je, že Liber AL svými kapitolami definuje současně základní schéma Nuit – Hadit – Ra-hoor-khuit, což předchozí svatá písma nečiní. Současně lze přemýšlet o sefirách nad Abyssem.

V souvislosti s předchozím veršem: Zákon je pro všechny, ale jeho Kniha nikoli. To je do očí bijící. Viz ostatně komentář, který Liber AL uzavírá. Koneckonců i zákony světské platí pro všechny občany, ale studují je povětšinou jen právníci. Přesto ale myšlenky mezi nezasvěcené a studia Liber AL neschopné lidi pronikají. Ti nadanější z nás, mají-li pocit, že by bylo třeba něco zvěstovat, nechť se zamyslí nad tím, jakým způsobem se toto pronikání děje, a vydají se právě tímto směrem.

 

36. My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes, shall not in one letter change this book; but lest there be folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-Hoor-Khuit.

Myslím, že tento verš se týká každého, kdo pracuje na komentářích. Mimo jiné poukazuje na nezbytnost práce s originálem 😉 Také jsme zpraveni o tom, že Crowleyho komentáře bychom neměli brát na lehkou váhu. ¨

Biblická paralela: "Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tého knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize." (Zj. 22, 18-19)

 

37. Also the mantras and spells; the obeah and the wanga; the work of the wand and the work of the sword; these he shall learn and teach.

Jak je mým dobrým zvykem, obrátím se ad fontes. Tedy – obeah a wanga… Těžko říct, kolik toho AC věděl o vúdú, ale v každém případě zde Kniha Zákona termíny z tohoto synkretického systému potomků černých otroků užívá. Nejsem znalec v této věci, ale v případě hlubšího zájmu o vúdú a thelemu mohu odkázat na O.T.O.A., které má takto orientovanou lóži.

Ale přesto jsem zapátral a zde je výsledek. Nejprve heslovitě:

Obeah

Varianta: obi /'O-bE/

Etymologie: Afrického původu, příbuzné výrazům pro kouzelníka či lidového léčitele.

Význam: Věroučný systém mezi americkými černochy především v Karibské oblasti, který je charakterizován čarodějnictvím a magickými rituály. Také předmět či kouzlo použité při této praxi. Může mít i temný význam něčeho, co přináší nemoc či smrt.

Wanga

V praxi vúdú je wanga "kouzlo". Jde o soubor tajných ingrediencí vložený do váčku či láhve. Toto "kouzlo" je umístěno na posvátném místě či nošeno aby přinášelo štěstí, prosperitu či ochranu. Duchové vúdú (loa) sesílají do wangy svou esenci a moc. Wanga mohou být svazována k sobě do jakýchsi balíčků.

– – –

Tedy v původním významu nejde o komplementární pojmy. Obeah je systém nauk, wanga je jedním z jeho praktických projevů. Zajímavé je, že pokud je wanga vždy ochranné kouzlo, "bílá magie", pak by bylo možné dát do protikladu obeah jako magii "černou", ale je třeba mít na paměti, že tento význam je asi spíše zkreslením, vzniklým působením misionářů, pro které byla každá magie "černá". Osobně by mi připadlo poněkud zvláštní, kdyby Liber AL byla tak povrchní. Jako perličku nabízím myšlenku jednoho fanouška Star Wars, že Obiwan = Obi(Obeah)-Wanga…

Crowley interpretuje obeah jako činy, wanga jako slova, respektive jako mentální či verbální korespondenci k činům. To by vlastně asi šlo, pokud bychom slova chápali jako "účinnou řeč", nikoli jako tlachy; v tomto smyslu je moc slova analogická moci magického předmětu. V původním významu je přeci obeah nauka a wanga její výsledek, ovšem nikoli v podobě korespondence mentální či slovní, ale archaicky fyzické (sympatetická magie). Tedy: činy potřebují ukotvit v nějaké konkrétní podobě.

V tomto smyslu – tedy ve smyslu původního významu pojmů i ve smyslu Crowleyho interpretace – je třeba jednoznačně přiřadit hůl k obeah a meč k wanga. To, že "wanga" začíná stejně jako "wand" nestačí. D a G se liší dosti významně…

Ovšem proč právě pojmy karibských kouzelníků? Snad proto, že se na vyšší úrovni navracíme k čemusi původnímu? Nebo se snad dozvídáme, že vúdú není jen tak snadno rukou odmávnutelné "mambo-džambo"?

Vezměme ale verš komplexně: mantry a zaříkávání – komunikace se sebou a komunikace s jinými bytostmi, obeah a wanga – (magický) čin a jeho projev, dílo hole a dílo meče – Oheň a Vzduch. Verš upozorňuje, že prvotní idea sama nestačí, potřebuje své vyjádření. Třeba i v podobě mentálního váčku s tajnými ingrediencemi… Tedy: Dokud jsme pod Abyssem.

 

38. He must teach; but he may make severe the ordeals.

To bylo Crowleymu potvrzeno po jeho krátké návštěvě Bíny (in: Vize a Hlas). To, že nám nic neulehčil, je celkem v pořádku.

komentářů 8

Filed under Liber AL - exegese

8 responses to “Komentáře Liber AL vel Legis I: 32-38

 1. mikeš

  Jedno je ale jasné a jisté – Kristus je nejvyšší milenec – nemá obdoby. Jedině s ním se dá promilovat i smrt, to s nikým jiným nelze. U mužů je prostřednice Maria.

 2. 2Mikeš:Já bych si troufla oponovat. Myslím, že promilovat právě smrt je specialita u mnoha starších pánů uhynoucích bídně v posteli na infarkt. :)A pak, pomineme-li lidi se zcela specificky zaměřenou psychikou ohledně sexuality a humor, zbývá nám tu ještě spousta jiných mystiků…

 3. mikeš

  není to o posteli ani o sexu

 4. Tak holt zbývá jedině ta mystika, když to není o odlehčení…Moje otázka na Tebe stále zůstává, mikeši:“Kde je ta spousta cest, které vedou k jednomu cíli?“Nedávno jsme šli s Kojotem kolem nějakých kršnovců. Začali jsme se bavit o sexu. Ti v oranžových rouchách to nedělají nikdy a ostatní jednou měsíčně, chtějí-li zplodit dítě, protože je to tak správně podle přírody. Odpustila jsem si znalost etologie a mlčela, Kojot se vyjádřil tak, že když to tak mají, že tedy v pořádku. A víš, co o ni na to? Že prý jejich pravidla jsou jediná platná a jejich přístup je podle přírody a měl by to tak mít každý, jinak je to nepřirozené.Nějak mi Tvůj první komentář připadá podezřele stejný v argumentaci.

 5. 2 Mikeš: Jo, to už je high level erotika 😉 Jinak: Proč ne. Ale lze na to nahlížet i přes jiné archetypy. Bhaktijóga etc.2 Lucienne: Mikeš má pravdu v tom, že to nebylo o sexu, ale o erotice, Erotu, jako spojení s božstvím. Ohledně „jisté a jasné“ s Tebou souhlasím, zní to tak.

 6. mikeš

  Ale Krišna je taky Pán… tady souvisí všechno se vším… kdyby to bylo nejasné a nejisté, asi by to znělo hodně přesvědčivě…

 7. 2mikeš:Hm. Nepřesvědčil jsi mne ani s tou razanci, kterou jsi použil.

 8. mikeš

  Nemůžou být přesvědčení všichni, byla by to nuda a ztratilo by to kouzlo. Už jenom při té argumentaci se ztrácí spousta energie. Představa – všichni mají stejný názor, nikdo nikomu neoponuje, navzájem si jenom všichni pochlebují a souhlasí navzájem, nene, je to fajn tak, jak to je.