Nejsvětější ze všech manter

Napsal: T Polyphilus (Dionysos Thriambos)

Z anglického originálu "The Holiest of All Mantras" přeložil: Kojot

 

"Nejsvětější ze všech manter", jak je popsána v druhé části Knihy 4, pochází z lícní stěny Stély zjevení (viz levou část obrázku).

Stele of Revealing (Stéla zjevení)

Hieroglyfy na Stéle se čtou zprava doleva. Třetí hieroglyf na druhém řádku zobrazuje stojící lidskou figuru s paží napřáhnutou k peru. Tímto hieroglyfem mantra začíná. Pokračuje (zprava doleva) až k prvnímu hieroglyfu na třetím řádku (horizontální zubatá čára nad třemi sekerami či vlajkami).

Transliterovány muzeem v Boulaku znějí hieroglyfy takto:

 

a ka dua

tuf ur biu

bi a'a chefu

dudu nur af an nuteru

 

Anglický význam mantry je přiblížen Crowleyho veršovanou parafrází, která je součástí Liber Legis (AL III:37):

Unity uttermost showed!
I adore the might of Thy breath,
Supreme and terrible God,
Who makest the gods and death
To tremble before Thee –
I, I adore thee!

 

Český překlad těchto veršů zní:

Jednota nejvyšší zjevila se!

Uctívám velikost Tvého dechu,

Všemocný a strašný Bože,

Ty učiníš, že i bohové a smrt

Se před Tebou třesou:

Já, já tě uctívám!

(přeložil San)

Studium starověké egyptského jazyka od roku 1904 e. v. významně pokročilo. Některé další interpretace textu Stély byly publikovány ve Svatých knihách thelémských (Equinox III:9).

————————————————————————————————————————————————————————

Poznámka:

Existuje tedy několik moderních překladů Stély. Na internetu jsem objevil dva. Význam mantry lze také přeložit:

1) O high one, may he be praised the one great of power, the spirit great of dignity, who places fear of himself among (lit: to) the Gods…

Což doslovněji přeloženo do češtiny zní:

Ó, vznešený, buď pochválen ty, kdož vynikáš mocí, duchu veliké důstojnosti, jenž budí strach ze sebe mezi Bohy.

Volněji pak:

Ó, vznešený, kdož vynikáš mocí, duchu veliké důstojnosti, ty, jenž naháníš strach bohům, buď pochválen.

(přel. Kojot, za pomoc děkuji Miroslavu Fišmistrovi)


2) O sublime one! I adore the greatness of your spirits, o formidable soul, who inspires terror of himself among the gods.

Což překládám:

Ó, božský! Uctívám velikost tvého ducha, ó úžasná duše, jež šíří hrůzu ze sebe mezi bohy.

(přel. Kojot, za pomoc děkuji Miroslavu Fišmistrovi)


Přestože jde patrně o přesnější a historicky relevantnější překlady, thelémita by měl brát v potaz i ahistorickou a přesahovou, neboť zjevenou, verzi Liber AL).

(pozn. Kojot)
————————————————————————————————————————————————————————

Při praktikování mantrajógy s Nejsvětější ze všech manter jsem shledal užitečným složit mantru jak z její slovně-sluchové, tak i obrazově-vizuální manifestace. Opakuji tedy mantru několikrát za sebou a přitom vizualizuji první hieroglyf z řady, poté začnu vizualizovat druhý atd.

Tento nápěv (dávám jej k dispozici i jako MP3 ; pozn. Kojot) byl předepsán Crowleym pro "a ka dua":

 

A Ka Dua 1

 

Tato melodie má monotónní kvalitu, která ji činí vhodnou pro opakované inkantování vsedě či při chůzi, nehodí se však k dramatu Ceremonie Otevření Závoje v Gnostické mši.
Jako Kněz jsem pro svou práci na mši převzal následující nápěv:
A Ka Dua 2

(Mantra je to velmi působivá a silná, pro thelémity jistě nejsvětější, pro ostatní stojí za pokus. Má zcela jinou atmosféru či "příchuť" než například Óm mani padme húm. Mimo jiné velmi dobře funguje při eliminaci neplodného denního snění…; pozn. Kojot).

komentáře 3

Filed under Překlady

3 responses to “Nejsvětější ze všech manter

  1. Hmmm. Mám tomu rozumět tak, že mantrou zaženeš neplodné denní snění a tudíž čas strávíš nadobyčej plodnou mantrou? :)A výsledek? 🙂 Jsi si jist, že denní snění je tak neplodné jako mantra plodná? :)))Což nevíš, že velké činy vznikají vždy v myšlenkách?

  2. Btw. včera jsem publikovala na svém blogu malé lingvistické zamyšlení nad sánskrtem, egyptskými hieroglyfy, hebrejskou abecedou, čínštinou a latinkou. Sice ne moc odborné, ale docela pocitově trefný článek.http://www.lucienne.cz/595300-jak-na-nas-pusobi-ruzne-druhy-pisma-male-lingvisticke-zastaveni-u-starobylych-jazyku.php

  3. 2 Lucienne: Přesně tak. Soustředit myšlenky na jedinou ideu je velice plodné. A když o něčem kontemplovat, tak raději vědomě a záměrně. Uznávám ale, že občas i z denního snění vypadne něco použitelného.