Komentáře Liber AL vel Legis I: 51-56

51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there; and all rare scents; jasmine & rose, and the emblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there are means and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.

Domnívám se, že by bylo možné zrekonstruovat tento palác skrze 777. Srovnej též popis Nebeského Jeruzaléma ve Zjevení Janově.

52. If this be not aright; if ye confound the space-marks, saying: They are one; or saying, They are many; if the ritual be not ever unto me: then expect the direful judgments of Ra Hoor Khuit!

Podoba rituálu či přístupu vůbec musí vycházet ze založení každé hvězdy, z její Pravé vůle, nikoli však z libovůle. Jsme utvořeni tak, že určitá pravidla jsou nám společná. Z hlediska thelemy verš naráží na pravidlo, jež je nejdůležitější, a to je "Ke mně!" – to je ten nejdůležitější směr.

53. This shall regenerate the world, the little world my sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss. Also, o scribe and prophet, though thou be of the princes, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of earth: ever To me! To me!

Toto znovustvoří svět denního vědomí (bohyně denní oblohy – Hathor). Změny se rodí v nebytí, nevědomí, a projevují se ve vědomí. "Malý svět" – vědomí je vždy omezené. "Svět mé sestry" – proč se zde objevuje Hathor? Protože se zde nejedná o bodu, Haditu, ale světu, vytvářeném vědomím. Není to pravý protiklad Nuit (nejde o bod – není zmíněn střed, jen srdce & jazyk). Ve smyslu Liber AL to považuji za "pomocnou představu", týká se dějinné záležitosti, dopadu rovnodennosti bohů na náš svět, který se v Liber AL v této podobě objevuje poprvé.

54. Change not as much as the style of a letter; for behold! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries hidden therein.

Vcelku obvyklý pokyn shůry…

55. The child of thy bowels, he shall behold them.

Syn tvého ledví, on je uzří.

Překlad the child jako "syn" je zde namístě, neboť v druhé části věty je zdůrazněno pohlaví. Za problematické považuji překlad of thy bowels jako "tvé krve". V jiném typu textu by tento překlad byl zcela přijatelný, neboť je v přeneseném významu celkem odpovídající a odpovídá modernímu jazykovému úzu. Zde ale máme co do činění s textem, v němž je krev nositelem zcela specifických významů. Anglické bowels primárně značí "vnitřnosti". Lze je překládat také jako "nitro", "útroby" (i v přeneseném významu). V anglickém překladu bible (American Standard Version) je tento výraz používán pro překlad hebrejského výrazu mèím (mem-ajin-jod-mem) který má obdobné významy (vnitřnosti, střeva), ale i význam lůno. Právě v tomto smyslu je ve Starém zákoně užíván nejčastěji. Formulace of thy bowels se objevuje v Izajáši 48:19: "the offspring of thy bowels". Bible užívá výrazu lůno i v souvislosti s muži. Verš I:55 by tedy bylo možné přeložit jako "Syn z tvého lůna…". Ovšem vzhledem k tomu, že taková formulace v dnešním jazyce problematická, navrhuji použít obdobný (v podstatě synonymní) biblický archaismus ledví (případně výraz bedra). Odpovídající hebrejský výraz je chelec (chet-lamed-cade). Překladem bowels jako ledví (či bedra) se tedy rovněž dopouštím extrapolace, ale podstatně méně zavádějící, než při použití slova krev.

K výkladu: použijeme-li biblickou analogii, Crowley je v pozici Jana Křtitele, tedy toho, kdo ohlašuje příchod někoho většího, než je on sám. Pocit, že se blíží příchod nového Vyvoleného, mají i tvůrci literárních děl i filmů – viz Duna, Matrix, Zardoz, ale třeba i Cronenbergův Videodrom… Více viz má úvaha Mýtus o procitnutí spáče. Je to příběh vyvoleného, který se může stát autentickým novým mýtem, Liber AL a dílo (nejen) Crowleyho nás připravují, abychom takový mýtus uměli přijmout. Dává nám nové myšlenkové nástroje. Bude nový Vyvolený pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu? Vzhledem k realitě světa, stejně jako k verši AL I:10 zde bude patrně jak exoterní (pro mnohé & známé), tak i esoterní složka. Ty se mohou významně lišit.

Dále: souvislost s III: 12?

56. Expect him not from the East, nor from the West; for from no expected house cometh that child. Aum! All words are sacred and all prophets true; save only that they understand a little; solve the first half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in the clear light, and some, though not all, in the dark.

Očekávejme jej zevnitř(viz předchozí verš). Přijde poté, co bude vyřešena první polovina rovnice – srv. zkoušky v intelektu (AL I:50). Všechna slova, všichni proroci: všechny úhly pohledu, jsou-li to úhly pohledu bytostného Já a nikoli projekce ega. Ale i v těchto projekcích lze najít inspiraci. Důležité je zde odmítnutí idey falešného proroka, která je důležitá pro křesťanské, respektive vůbec monoteistické, myšlení.

Je nám sdělováno, že se máme odvážit myslet. Máme řešit polovinu rovnice a vyřešit ji. Toto řešení lze zprostředkovat druhým jako svatá slova – ale tato slova jsou inspirací, nikoli řešením platným pro jinou hvězdou. Druhá polovina se připojí coby odpověď z neočekávané strany. Tato odpověď je ale nesdělitelná, každý se k ní musí dopracovat sám vlastním úsilím.

Jde v tomto verši o metodologickou poznámku? Pro mne ano… a pro Tebe, milý čtenáři? 😉

Reklamy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentáře Liber AL vel Legis I: 51-56

Filed under Liber AL - exegese

Komentáře nejsou povoleny.