Kristus a Antikrist (satanská ceremonie a rituál)

Už dlouho jsem měl v hlavě námět na rituál pracující s motivem Antikrista, včera nad ránem konečně nabyl jasných obrysů a dnes byl sepsán. Věřím, že zaujme nejen satanisty, řekl bych, že je to pěkná dramatická miniatura…

Úvod:

Je to zvláštní, ale v žádném z LaVeyových rituálů nefiguruje motiv Antikrista, ačkoli se k zpracování do podoby satanského rituálu přímo nabízí. Antikrist je mocná a potentní mytologická postava, která celé věky jitřila lidskou představivost. Pod tímto jménem sice nevystupuje v Bibli (i když bývá ztotožňován s postavou šelmy ze země Zjevení Janova, jež koná z pověření šelmy z moře, apokalyptické Bestie, jejímž číslem je 666), ale vyskytuje se v různých apokryfních apokalypsách, z nichž pod tímto jménem přešel do lidové mytologie. Můžeme jej, mimochodem, chápat i jako Kristova bratra a Kristovu antitezi (v této roli ve folklóru někdy vystupuje Lucifer). Dalším silným mýtickým tématem, které tento rituál zpracovává, je druhý příchod Ježíše Krista – což ovšem pochopitelně činí ze zcela jiné perspektivy, než je ta křesťanská. Mezi moderní mýty lze již dnes započítat božstva a mýtické postavy, které přinesla Crowleyova theléma, zvláště pak skrze Knihu Zákona, a byly využity motivy Antikristovy Knihy Crowleyho problematického následovníka Jacka Parsonse. Tak, jako ostatní satanské rituály, ani tento není orientován na věrnost zdrojům a jejich autorům; veškeré inspirace byly využity se záměrem podněcovat fantazii a silné emoce.

Smyslem tohoto obřadu je hlouběji zpracovat jak kristovský tak antikristovský aspekt ve světě i v každém z nás, rituálně se vypořádat s fenomény pokrytectví, nepřirozené morálky, a zla, páchaného ve jménu náboženství, a dát svému vnitřnímu universu (a tím, alespoň zčásti, i světu kolem nás) takový řád, který bude sloužit životu a přitom respektovat smrt. Podobně, jako LaVeyova Ceremonie dusné atmosféry, je i tento obřad jak ceremonií, tak i rituálem, jehož účinek by se měl projevit především ve sféře osobní statečnosti účastníků, zvláště budou-li stát tváří v tvář pokrytectví. Současně je také uctěním všech těch, kdo vinou "náboženství lásky" kdy zemřeli.

Nestandardní řazení je záměrné – na ceremonii v podobě náboženské hry navazuje rituál, celebrovaný protagonistou této hry, jako její zpečetění a vyústění.


Požadavky na představení:

Aktéři:

Celebrant

Asistent

Antikrist

Kristus

Prostitutka

Pozn. Asistent by měl být v co největší míře "neviditelný". Obstarává pouštění hudby na začátku, podává a odebírá celebrantovi gong, a stará se o oheň nebo o osvětlení. Při menším počtu účastníků může jeho roli celkem dobře zastat i Celebrant.

Účastníci obřadu, včetně celebranta a asistenta, jsou odění rituálně. Antikrist má na hlavě černou nebo stříbrnou korunu a přes ramena dostatečně vznešeně působící plášť. Kristus je v čistě bílé říze. Prostitutka je oblečená až přehnaně vyzývavě a je silně nalíčená.

Oltář, jenž by měla představovat nahá žena (není to však nezbytné), je uprostřed, je na něm přítomen kalich s elixírem života, symbol Bafometa (pokud oltář není živý, měl by být velký a dobře viditelný) a černá svíce (zhasnutá). Oltář je ukryt za paravánem nebo přikryt černou látkou. Napravo od oltáře bude vystupovat Kristus, nalevo Antikrist. Nyní záleží na tom, zda bude rituál prováděn v místnosti nebo v přírodě. V první části rituálu se budou ve svých vystoupeních střídat Kristus a Antikrist. Ti mohou buď vycházet zpoza zástěny za oltářem, nebo být stále na místě a být střídavě osvětlováni (to lze zrealizovat pouze v dokonale temné místnosti se silným reflektorem). V každém případě musí být pozornost účastníků vždy směrována na aktuálně vystupujícího aktéra.

Rekvizity: Kromě již zmíněných je dále třeba dostatečně výkonný přehrávač, gong nebo zvon, meč a zrcadlo ve tvaru pravidelného různoběžníku. Další důležitou rekvizitou je kýbl čerstvé krve nebo červené barvy.


Rituál:

[Účastníci se shromáždí před pódiem a rozestoupí se tak, aby každý dobře viděl. Pokud se obřad odehrává v přírodě, je zapálen oheň. Před zakrytým oltářem stojí celebrant s gongem nebo zvonem. Antikrist a Kristus čekají na svých místech v zákulisí, nebo jsou v temnotě.]

[Celebrant provede pouze očištění vzduchu a předá zvon nebo gong asistentovi. Asistent pustí z přehrávače skladbu Deus Ex Machina od Laibach a nechá ji celou v tichu přehrát.]

Celebrant: Dávné legendy praví, že na konci věku, v době, kdy z moře vystoupí Šelma, aby spolu s Babalon, Nevěstkou babylónskou, vládla světu, povstane ve Svaté zemi Antikrist, Belarion, Syn zatracení. Narodí se ve městě Chorazin, vyrůstat bude v Betsaidě a vládnout bude v Kafranum, jež bude vyvýšeno až do nebe. Bude činit velká znamení k poctě Šelmy. Lidé v něj uvěří a budou se radovat, neboť se osvobodí od víry v hříšnost těla a budou svobodní. Dávné legendy také praví, že se poté na zem vrátí Kristus, aby se s Antikristem utkal. Nechť se tak tedy stane: Tady a teď!

[Zazní gong (nyní je v péči Asistenta, pakliže vše obstarává Celebrant, má gong celou dobu při sobě). Vystoupí Kristus. Je třeba zdůraznit, že vše pronáší zcela vážně, jeho představitel by se měl se svou rolí do patřičné míry identifikovat!]

Kristus [recituje Mt 5,3-10 a Lk 6,27-29]:

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladověji a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou zváni syny Božími.

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!

[Kristus se vrátí za zástěnu, nebo je ponořen do temnoty. V průběhu Antikristova vystoupení mu asistent potřísní roucho krví cca z poloviny – pořádné fleky.]

[Zazní gong. Vystoupí Antikrist.]

Antikrist [recituje z Parsonsovy Knihy Antikristovy, upraveno]:

Kráčel jsem se znamením Babalon ve svém srdci do západu slunce a do noci kolem prokletých a pustých míst a kyklopských ruin a nakonec jsem vešel do Města Chorazin. Tam byla vztyčena veliká věž z Černého bazaltu, jež byla součástí hradu, obrysy jehož dalších cimbuří, se zdály vplouvat do hvězdné oblohy.
A dobře oděný a zahalený muž mi ukázal znamení, řekl mi, abych se díval, a hle: Pod sebou jsem spatřil záblesky svých minulých životů, v nichž jsem selhal při uskutečňování svého záměru. Pak jsem byl dotázán: "Opět selžeš?" a já jsem odvětil: "Já neselžu." neboť jsem daroval všechnu svou krev Babalon, a nebyl jsem to já, kdo hovořil.
Nato jsem byl vzat dovnitř, pozdravil jsem Prince vzduchu, Knížete tohoto světa, a pak se mi děly věci, o nichž nesmím hovořit, a řekli mi: "Není jisté, zda přežiješ, ale pokud přežiješ, nalezneš svou pravou vůli a staneš se manifestací Antikrista."
Nato jsem se vrátil a složil Přísahu Abyssu, maje na výběr pouze mezi šílenstvím, sebevraždou a tou přísahou. Ale ta Přísaha nijak nezmenšila tu hrůzu; mé šílenství a děs propasti pokračovaly po dlouhou dobu. Ale o tom již dosti.
A tak jsem byl Antikristem vpuštěným do světa; a zavázal jsem se, že dílo Šelmy 666 bude naplněno, cesta k příchodu Babalon bude otevřena a já neustanu ani nespočinu dokud tyto věci nebudou dokončeny.

[Zazní gong. Vystoupí Kristus. Roucho má od krve, ale mluví stejně plamenně jako předtím – vůbec tu krev neregistruje.]

Kristus: Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladověji a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou zváni syny Božími.

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!

[Kristus se vrátí za zástěnu, nebo je ponořen do temnoty. V průběhu Antikristova vystoupení mu asistent potřísní roucho krví kompletně a nalije mu krev na ruce.]

[Zazní gong. Vystoupí Antikrist.]

Antikrist [recituje Knihu Satanovu V, 1-13]:

Blahoslaveni silní. neboť jejich bude Země – prokleti slabí, neboť se jim dostane jha!
Blahoslaveni mocní, neboť oni budou chováni v úctě mezi lidmi – prokleti slabí, neboť budou vyhlazeni!
Blahoslaveni troufalí, neboť oni budou pany světa – prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni pod rozeklanými kopyty!
Blahoslaveni vítězní, neboť vítězství je základem práva – prokleti porazení, neboť budou provždy otroky!
Blahoslaveni ti, kteří vládnou železnou rukou, neboť slabí před nimi prchnou – prokleti chudí duchem, neboť bude na ně pliváno!
Blahoslaveni ti, kteří se vzpírají smrti, neboť jejich dny na Zemi budou dlouhé – prokleti ti, kteří vzhlížejí k plnějšímu životu v záhrobí, neboť se ztratí mezi mnohými!
Blahoslaveni ti, kteří ničí falešnou naději, neboť oni jsou pravými Mesiáši – prokleti ti, kteří se klaní Bohu, neboť budou ostříháni jako ovce!
Blahoslaveni hrdinové, neboť jim se dostane velkého pokladu – prokleti ti, kteří věří v dobro a zlo, neboť se bojí stínů!
Blahoslaveni ti, kteří věří v to, co je pro ně nejlepší, neboť jejich mysl nebude nikdy zastrašena – prokleti beránci Boží, neboť jim bude puštěno žilou, až budou bledší než sníh!
Blahoslavený ten, kdo má pár nepřátel, neboť ti z něj učiní hrdinu – proklet ten, který činí jiným dobro a oni se mu v oplátku vyšklebují, neboť bude opovrhován!
Blahoslaveni ti, kteří jsou obdařeni mocnou myslí, neboť oni si osedlají smršť – prokleti ti, kteří ve svém učení vydávají lež za pravdu a pravdu za lež, neboť jsou hnusní!
Třikrát prokleti slabí, jejichž nejistota z nich činí otroky, neboť budou sloužit a trpět!
Anděl sebeklamu sídlí v duších počestných – věčný plamen moci nabyté skrze radost dlí v těle satanisty!

[Zazní gong. Vystoupí Kristus. Je celý od krve a krev mu kape z rukou, ale mluví stejně plamenně jako předtím – vůbec tu krev neregistruje.]

Kristus: Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladověji a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou zváni syny Božími.

Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť… [nedokončí, protože:]

[Vystoupí Antikrist a nese v ruce zrcadlo.]

Antikrist: Dost! Zmlkni už, pokrytče! Hleď, čím ses stal!

[Antikrist nastaví Kristu zrcadlo. Ten zděšeně couvne a pohládne na své ruce.]

Antikrist: Měl jsi být veleknězem mystérií smrti, Umírající bože, ale chtěl jsi víc! Když ti Kníže tohoto světa nabízel na poušti všechna království světa i jejich slávu, odmítl jsi, a on to respektoval, protože sis zvolil vlastní cestu – a to je vždy hodno úcty! A pak, už jako bůh, ses rozhodl uzurpovat si to, co jsi jako člověk zavrhl – světskou moc, jež ti, jako Umírajícímu bohu, již nenáležela. Zapřel jsi svou vlastní cestu, zradil jsi své rozhodnutí! A nastolil jsi věk temna plný pruderie a hanby, viny, hříchu a strachu, protože ses, coby velekněz Smrti, rozhodl ovládnout Život! Vidíš tu krev, jež byla prolita ve tvém jménu?

[Antikrist opět nastavuje zrcadlo, Kristus couvá a uhýbá pohledem.]

Antikrist: Je to krev chudých v duchu, plačících, tichých, žíznících po spravedlnosti, milosrdných, čistých a pokojných, kteří zemřeli ve tvém jménu – a někdy i s tvým jménem na rtech. Je to krev podvedených, kteří marně čekali, že je vysvobodíš. Krev lidí svobodného ducha a mysli, kteří hořeli na hranicích jako kacíři. Krev nemluvňat, jimž dobyvatelé, poté, co je v tvém jménu pokřtili, rozbíjeli hlavy – prý aby už nikdy nemohla hřešit! A nepovídej nic o tom, že ti, kdo vraždili v tvém jménu, nebyli tví skuteční věřící. Co jsi to za boha, žes je nezastavil? Dívej se, dívej!

[Antikrist opět nastavuje zrcadlo, Kristus padá na kolena.]

Antikrist: Vyper své roucho a umyj své ruce, Umírající bože. Očisti se a nalezni své skutečné místo v řádu světa. Očisti se a usedni na trůn Velekněze mystérií smrti, neboť to je tvůj pravý úděl, úděl, který sis sám vyvolil!

[Antikrist odloží zrcadlo a zvedne Krista na nohy.]

Antikrist: Nastal čas, aby ses konečně vrátil na tento svět. Staň se znovu člověkem a spas sám sebe svým vlastním životem. Jdi a pohlédni na tisíceré podoby zla, jež jsi způsobil. Ochutnej život a nauč se rozlišovat mezi tím, co je dobré pro smrt a tím, co slouží životu. Jen tak nalezneš své pravé místo v kosmickém řádu.

[Antikrist Krista postrčí dopředu vstříc shromážděným. Ti vytvoří uličku. Připraví se Prostitutka.]

Antikrist: Jdi!

[Kristus prochází uličkou shromážděných, kteří na něj plivou a žduchají do něj. Přistoupí Prostitutka, zastaví pohybem ruky agresi shromážděných a uchopí Krista za ruku.]

Prostituka [tiše]: Pojď.

[Kristus s Prostitutkou odcházejí pryč. V ideálním případě – jsou-li v reálném životě partneři, nebo jsou-li svolní – proběhne soulož. Nicméně stačí, aby stranou od ostatních setrvali nějaký čas v objetí. Je to důležité jak z hlediska rituálu, tak i k tomu, aby ten, kdo hraje Krista, ukončil svou roli katarzí]

Antikrist [ukazuje na odcházející dvojici – mluví vážně, beze stopy ironie]: Hle! Druhý příchod Ježíše Krista!

[Podle toho, jak zněla domluva, se nyní buď čeká, až se představitelé Krista a Prostitutky, již převlečení do rituálních oděvů, vrátí, nebo se pokračuje a pro ně bude připraven zvláštní obřad, který jim pomůže "setřást" své role a vrátit se do běžné reality.]

[Antikrist přichází k oltáři, odhalí jej a ukloní se. Poté pokračuje dle standardního rituálního schématu – vzývání Satana, Pekelná knížata, Pekelná jména atd.]

Antikrist [invokace Satana]:

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!

Ve jménu Satana, vládce Země, Krále světa, rozkazuji Silám temnot, aby vložily svou pekelnou moc do mých rukou!

Rozevřete dokořán brány Pekel a vyjděte z propasti, abyste mě pozdravili jako bratra a přítele!

Dopřejte mi požitků, o nichž hovořím!

Vzal jsem jméno tvé za část sebe sama! Žiji jako volné zvíře, těším se z radostí těla! Přeji poctivým a proklínám zkažené!

Při všech Bozích Pekel, rozkazuji, aby se vše, o čem jsem hovořil, také stalo!

Přijďte a ozvěte se na svá jména! Projevte tak mé touhy!

[Pekelná jména, účastníci opakují:]

Azazel, Apollyon, Ahriman, Diabolos, Babalon, Therion, Belarion, Lucifer!

Antikrist [recituje z Parsonsovy Knihy Antikristovy]:

Konec křesťanské přetvářky a prolhaného pokrytectví.
Konec otrockých ctností a pověrečných zákazů.
Konec otrocké morálky.
Konec pruderie a hanby, viny a hříchu, neboť ty jsou jediným zlem pod sluncem, jímž jest strach.
Konec veškeré autoritě, která není založena na odvaze a mužnosti.

Konec servilnímu lichocení diletantů, korunovacím průměrných, povyšování hlupáků.
Konec všem omezením a zábranám, neboť já, Antikrist, jsem přišel mezi vás kázat Slovo Šelmy 666, jež zní: "Není jiného zákona nad Dělej, co ty chceš."

Proto já, Antikrist, vybízím všechny Vyvolené mezi všemi lidmi, předstupte nyní ve jménu Svobody, abychom mohli nadobro ukončit tyranii Černého bratrstva, zvaného křesťanství!

[Antikrist požehná a pozvedne pohár, napije se a nabídne jej zúčastněným, ti přicházejí a každý se napije. (Pokud nejsou přítomni, je třeba aby zůstalo něco vína pro představitele Krista a Prostitutky.) Antikrist každému požehná obráceným křížem.]

Antikrist [každému při žehnání, jde o úryvek z písně Laibach – To The New Light]: Bratře můj, cítíš tu odvahu, jež povstala skrze noc? Otevři oči a povstaň s námi k novému světlu!

[Poté, co se všichni napijí.]

Celebrant: Sláva Belarionovi! [zúčastnění opakují]

[Gong.]

Celebrant: Sláva Antikristovi! [zúčastnění opakují]

[Gong.]

Celebrant: Sláva Satanovi! [zúčastnění opakují]

[Gong.]

[Antikrist s úklonou vrátí pohár na oltář. Asistent pustí z přehrávače skladbu To The New Light od Laibach. Překlad jejího textu, který ale v hlavním rituálu, až na krátký úryvek, nezazní, je uveden v dodatku.]

[Celebrant ukončí rituál.]

Celebrant: Dokonáno jest!

Všichni: Budiž tomu tak.

* * *

Dodatek:

Text písně To The New Light (K novému světlu) – autoři textu: Laibach a C. Bohn, přeložil Kojot.

Bratře můj

cítíš tu odvahu, jež povstala skrze noc,

k věčnému úsilí,

pro krásu světa?

Bratře můj,

zapal znovu plamen v každém člověku.

Buďme silní, jako bojovníci, bratře můj,

v posvátném mystériu,

my jsme znamení, my jsme proroctví,

jsme hlasitým smíchem života.

Plamen je hlad,

hlad, který nás žene,

ale netráví nás.

Bratře můj,

otevři oči

a povstaň s námi

k novému světlu.

komentářů 11

Filed under Úvahy o satanismu

11 responses to “Kristus a Antikrist (satanská ceremonie a rituál)

 1. oxymoron

  no nevimpreji hezky denzajimave, lec nemohu si pomoci. Akteri sice jini, ale jinak je to stejna komedie jako krestanske a jim podobne bludarske sekty. Berte mne s humorem a carpe diem :))

 2. Madsheep

  @ oxymoron: stejná (snad zábavnější) komedie. ovšem s tím rozdílem, že satanisté si to plně uvědomují.

 3. Jo, my to fakt nebereme smrtelně vážně. Prostě to máme rádi.

 4. Libor

  hmmmvýborné

 5. dogbert

  ad Joch.Co s ním pořád máš? Jsou tam horší magoři. Nečas sám má mnohem fašounštější sklony, jenže jako politik je nemůže presentovat. Vůbec, jak voličstvo, tak osazení ODS se primárně skládá z podobných magorů… Vzpomínám si, jak zrovinka na akci u Jocha Marek Benda, kterej nedávno slavil návrat skrzevá nadšené kroužkování voličů obhajoval návrat katolicklých nerozlučitelných sňatků. Většinu členstva ODS tvoří konzervativní nenávistní důchodci, proto to bude takhle vypadat vždycky…Docela se těmi veletoči bavím, nejdřív ODS, pak Piráti, pak zas ODS, pak zas zděšení:))

 6. Dogberte, je tak těžké snažit se být odpovědným a uvědomělým občanem… 😉

 7. dogbert

  Ale houbeles, většina lidí na to s… Volí v podstatě jen podle ideologií (a ty nejseš vyjímkou:P) Strany se podle toho zařídí. Vytvoří si vnější image, přesně podle vkusu cílové skupiny, a za ní si dělají, co se jim zrovna hodí. Právě takoví Jochové jsou pro ně nejcennější. Dementi napravo budou jásat, dementi nalevo dštít oheň a síru, bude se řešit homofobie a fašismus, a co bude dělat Nečasova vláda opravdu, toho si nikdo ani nevšimne:)

 8. Dogberte, já přece vím, že v tomto směru prostě zoufale tápu. Nemůžu holt být ve všem dobrej. 😉

 9. Saul

  Mi jen tak při čtení tvých článků občas napadne,jestli si uvědomuješ,že Ježíš a celá ta komedie kolem něj je 2000 let stará.I kdyby v evangeliích bylo pravdivé svědectví slovo od slova(a to asi není),tak jsme v dnešní době se svými zkušenostmi stejně mimo mísu toho,o co tam kdysi šlo.Jsi snad Kojote rybář,celník,nebo kurva:-0))?A k těm Josua přišel a k nim mluvil.Ty jsi intelektuál o 2000 let starší a rád bys vyvodil nějaký závěr.To mi přijde docela nešťastné.

 10. Saule, je vidět, že jsi úplně mimo. Přečti si moji recenzi satanských rituálů, uvědom si, jak jsou satanské rituály koncipovány a o co v nich jde. Pak Ti dojde, že řeč o tom, "jak to bylo doopravdy" a o reálné historii obecně je v této souvislosti opravdu mimo mísu.